Information för dig som är intresserad av att söka till forskarutbildningen

När och hur sker antagningen till forskarutbildningen?

Vem är behörig att söka?

Ansökan, vad ska skickas in?

Hur bedöms ansökan?

Beslut

När och hur sker antagning till forskarutbildningen?

Man kan ansöka till forskarutbildningen när institutionen annonserar lediga platser. Detta sker regelbundet (ca en gång per år) och är beroende av möjligheterna att finansiera nya doktorander. Vanligtvis utlyses doktorandtjänsterna i december eller januari, med deadline för ansökan i februari. En kommitté utvärderar de sökande och upprättar en lista över de mest meriterade kandidaterna. Institutionens prefekt fattar beslut om antagning utifrån kommitténs arbete. Beslutet är förankrat i institutionens handledarkollegium. För att bli antagen måste man alltså ha blivit topprankad i en formell antagningsprocess.

Flygfoto på Skytteanum

Extern finansiering av doktorander kan förekomma men måste då vara godkänd av samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet. Också för externfinansierade doktorander gäller kravet att dessa ska ha blivit topprankade av antagningskommittén.

När institutionen samarbetar med andra institutioner eller universitet, t.ex. i forskarskolor kan avvikelser från vår egen procedur förekomma.

Vem är behörig att söka?

Om man är behörig att söka bedöms i termer av examina och kurspoäng (antal poäng, på vilken nivå och i vilket ämne). Den sökande måste uppfylla kraven på både grundläggande och särskild behörighet.

Gamla torget 6Grundläggande behörighet motsvarar en examen på avancerad nivå, uppfyllda kurskrav för minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, eller likvärdiga kunskaper erhållna i Sverige eller utomlands.

För särskild behörighet för antagning på forskarutbildningen inom statsvetenskap ska den sökande ha tillfredsställande kursresultat för 90 högskolepoäng inom statsvetenskap eller likvärdiga kunskaper erhållna i Sverige eller utomlands. Den som har motsvarande eller likvärdiga meriter som de som explicit efterfrågas kan alltså efter prövning finnas vara behörig. Sådana sökande bör argumentera för likvärdigheten i ansökan.

Sökande måste ha avancerade språkkunskaper i svenska och/eller engelska. Om de inskickade exemplen på din forskningsproduktion på engelska eller svenska bara är författade av dig, utan medförfattare, behövs inga mer bevis på kompetens i språket i fråga. Om de inskickade exemplen på din forskningsproduktion på engelska eller svenska bara är författade av dig, utan medförfattare, behövs inga mer bevis på kompetens i språket i fråga.

Mer information om behörighet finns i den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i statskunskap.

Observera att ansökan är digital vilket innebär att du laddar upp de dokument du vill skicka in med hjälp av det digitala verktyget Varbi. 

De dokument som ska skickas in är alltid beskrivna i annonsen. Dokumenten kan vara på engelska eller svenska. I de maximala antal ord som anges för vissa dokument ingår inte eventuella referenslistor.  Har du ett dokument som inte riktigt passar in i någon av de förbestämda kategorierna kan du alltid ladda upp det under ”Övriga dokument ”.

Här följer en kort beskrivning av de handlingar som ska skickas in:

  1. Curriculum Vitae 

  2. Motivering till att du söker tjänsten (max 500 ord).

  3. Uppsats, artikel eller motsvarande (på svenska eller engelska) som åberopas som merit i första hand. Texterna måste inte specifikt avse statsvetenskap, men innehållet måste vara relevant utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv. 

  4. Uppsats, artikel eller motsvarande (på svenska eller engelska) som åberopas som merit i andra hand.

  5. Minst ett åberopat arbete ska vara ensamförfattat. Bifoga medförfattarintyg i det fall en samförfattad produkt åberopas.

  6. Reflektion över åberopade uppsatser, artiklar eller motsvarande där styrkor och svagheter diskuteras (max 1000 ord). Vi rekommenderar att den sökande här fokuserar på det egna arbete hen vill att kommittén ska prioritera i sin bedömning. I den här texten får den sökande en möjlighet att lyfta fram både styrkor och svagheter i tidigare arbeten samt att sätta det i ett större vetenskapligt sammanhang. Syftet är också att den sökande ska ges en möjlighet att lyfta fram de viktigaste resultaten, att diskutera teoretiska och metodologiska utmaningar och andra typer av vägval hen stod inför i sitt arbete samt ge sin syn på forskningens samhällsrelevans.

  7. Vidimerade intyg som styrker dina meriter (till exempel kursbetyg, diplom).

  8. Namn och email till två referenspersoner

Hur bedöms ansökan?

Skytteanum, valvetDe sökande som är behöriga att söka blir utvärderade med hänsyn till hur väl de bedöms kunna dra nytta av forskarutbildningen, det vill säga deras förmåga att med hjälp av adekvat utbildning och övning producera självständig forskning av hög kvalitet. Utvärderingen baseras till största del på de inskickade exemplen på egen tidigare forskning. Dessa vetenskapliga arbeten utvärderas för att få en förståelse för den sökandes forskningskompetens. De ska därför tydligt visa dessa kompetenser och ska inte bestå av litteraturöversikter. Exemplen på forskningsproduktion ska helst vara av sådan kvalitet att de med få revideringar ska kunna publiceras som forskningsartiklar i vetenskapliga tidskrifter (om de inte redan är publicerade). Exemplen på forskningsproduktion utvärderas självständigt av medlemmar av antagningskommittén som inte tar hänsyn till tidigare betyg eller utvärderingar.

Utöver exemplen utvärderas även tidigare kursresultat. Skicka därför även in tidigare resultat och en auktoriserad förklaring av betygsskalan för kurser från utländska universitet.

Beslut

Skytteanum med Uppsala domkyrka i bakgrundenKommittén presenterar sin utvärdering av de högst rankande kandidaterna för institutionens handledarkollegium. Beslut om antagning fattas sedan av institutionens prefekt på inrådan av institutionens handledarkollegium. Beslutet kommuniceras skyndsamt till de sökande.

Huvudprincipen för antagning är att den som antas måste ha prövats av kommittén och vara en av de rangordnade toppkandidaterna. Många av institutionens doktorandtjänster finansieras med fakultetsmedel från institutionens egen budget. Doktorandtjänster som finansieras med externa medel (till exempel i ett forskningsprojekt) måste alltid godkännas av samhällsvetenskapliga fakulteten på Uppsala universitet.

Senast uppdaterad: 2021-08-19