Lika villkor vid statsvetenskapliga institutionen

Statsvetenskapliga institutionen verkar för att alla anställda och studenter bemöts med respekt och ges möjlighet att arbeta och bedriva studier på lika villkor oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller social bakgrund.

Lika villkor

Institutionen har en Lika villkorsplan 2016-2017 som noterar mål och åtgärder utifrån de olika diskrimineringsgrunderna. I detta dokument ingår också institutionens Jämställdhetsplan 2015-2017, där du kan du läsa mer om mål och åtgärder rörande jämställdhetsfrågor på institutionen. Planen uppdateras utifrån det bevakningsarbete som gjordes kring den gamla planen. Relaterat till Lika villkorsplanen finns en Likabehandlingsplan för studenter, med ett särskilt fokus på studenters rätt till lika behandling.

Under perioden 27 april till 20 maj 2016 genomfördes en undersökning bland våra studenter av Lika villkorskommittén vid statsvetenskapliga institutionen. Fokus för frågorna rör de teman som påtalas i Lika villkorsplanen. Resultatet av undersökningen kan du läsa mer om här.

Sexuella trakasserier

Statsvetenskapliga institutionen vill verka för en god arbetsmiljö för anställda och studenter. Ingen ska behöva utsättas för sexuella trakasserier på statsvetenskapliga institutionen. Om studenter eller anställda skulle drabbas av sexuella trakasserier finns en lokal handlingsplan, se Handlingsplan mot sexuella trakasserier.

Föräldrapolicy 

Föräldrapolicyn kan du läsa om hur universitetet vill bidra till att göra det möjligt att kombinera arbetsliv eller studier med föräldraskap.

Studenternas arbetsvillkor

På Uppsala universitet finns riktlinjer för studenternas arbetsvillkor som tar upp vilka krav du som student kan ställa på bland annat fysisk och psykosocial arbetsmiljö, kursplaner och scheman, studentinflytande och undervisning, se Regler och rättigheter för dig som är student.

Funktionsvariationer

Om du har en funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna eller arbete kan du få stöd: funktionsnedsättning/studenter och funktionsnedsättning/anställda. På statsvetenskapliga institutionen finns en studievägledare för studenter med funktionsnedsättning.

KOMMITTÉN FÖR LIKA VILLKOR

Lika villkors-ombud (samt forskarrepresentant): Malin Holm malin.holm@statsvet.uu.se

Representant för lektorsgruppen: Olle Folke olle.folke@statsvet.uu.se

Representant för teknisk administrativ personal: Stina-Lena Kaarle stina-lena.kaarle@statsvet.uu.se

Doktorandrepresentant: Hannah Lundgren hannah.lundgren@statsvet.uu.se 

Studentrepresentant: Matilda Albertsson jama@uppsalapolitices.se

Representant för professorsgruppen: Maria Eriksson-Baaz maria.eriksson_baaz@statsvet.uu.se

SACO-representant: Stina-Lena Kaarle stina-lena.kaarle@statsvet.uu.se

ST-representanter:
Representant: Jonas Larsson Taghizadeh jonas.larsson@statsvet.uu.se
Suppleant: Josefina Erikson Josefina.Erikson@statsvet.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-01