Anton Ahlén får SWEPSAs pris för sin uppsats

2021-03-18

Anton Ahléns uppsats "A progressive dilemma? Investigating cross-country variations in family immigration policy through the lens of welfare state regimes" har fått pris för bästa uppsats författad av yngre forskare vid Statsvetenskapliga förbundets (SWEPSA) årsmöte 2020.

Anton Ahléns Foto Mikael Wallerstedt 

Juryns motivering:

Uppsatsen undersöker hur varianter av välfärdsstatsregimer har påverkan på länders politik avseende anhöriginvandring. Teoretiskt sett är arbetet drivet och initierat med en solid empirisk operationalisering. Metodologiskt studeras sambandet över tid med adekvata statistiska metoder. Analyserna ger vid handen att relationen förändrats över tid, något som väcker nya forskningsfrågor. Uppsatsen tar sig an en synnerligen komplex fråga på ett strukturerat och konstruktivt sätt. Analysen är väl genomförd, inte minst i sättet att både studera policyskillnader mellan välfärdsregimer generellt samt hur policy påverkas av externa faktorer (arbetslöshet och migration).

Läs mer på SWEPSAs hemsida