Forskningsmedel från Forte 2019

2019-10-04

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, har beslutat att ge bidrag till tre forskningsprojekt vid statsvetenskapliga institutionen. 

Följande forskare vid statsvetenskapliga institutionen har beviljats medel från Forte:

"Arbetssituationens och diskriminerande attityders inverkan på diskriminerande beteende bland förskolechefer"

"Strategisk inkludering? Mångfaldsinitiativens löften och fallgropar i svensk partipolitik"

"Domstolar som garant för en individ- och behovsprövad äldreomsorg?"

Se alla projekt vid Uppsala universitets som beviljats medel från Forte 2019


Forte är ett forskningsråd och en statlig myndighet under Socialdepartementet. Varje år förmedlar Forte ca 600 miljoner kronor till både grundläggande och behovsstyrd forskning.