Anton Ahlén receives SWEPSA:s prize

2021-03-18

Anton Ahlén's paper "A progressive dilemma? Investigating cross-country variations in family immigration policy through the lens of welfare state regimes" has received an award for best essay written by younger researchers at the Swedish Political Science Association's (SWEPSA) annual meeting 2020.

Anton Ahléns Photo Mikael Wallerstedt 

Motivation of the jury (in Swedish):

Uppsatsen undersöker hur varianter av välfärdsstatsregimer har påverkan på länders politik avseende anhöriginvandring. Teoretiskt sett är arbetet drivet och initierat med en solid empirisk operationalisering. Metodologiskt studeras sambandet över tid med adekvata statistiska metoder. Analyserna ger vid handen att relationen förändrats över tid, något som väcker nya forskningsfrågor. Uppsatsen tar sig an en synnerligen komplex fråga på ett strukturerat och konstruktivt sätt. Analysen är väl genomförd, inte minst i sättet att både studera policyskillnader mellan välfärdsregimer generellt samt hur policy påverkas av externa faktorer (arbetslöshet och migration).

Find out more about SWEPSA here