Forskning vid statsvetenskapliga institutionen

Vår forskning omfattar statskunskapens alla stora delområden. Centralt i flera projekt är makt- och demokratifrågor i Sverige, Europa och globala Syd.

Institutionens forskning

Vår forskning kännetecknas av metodisk mångfald, från avancerad statistisk analys till historisk metod och idéanalys, och omfattar statskunskapens alla stora delområden. 

Våra forskare har omfattande och bred publicering för en internationell och svensk publik. Det internationella utbytet är stort och många forskare ingår i och har ledande positioner i internationella nätverk. För närvarande utbildas ett 40-tal doktorander vid institutionen.