Att skriva uppsats

Uppsatsskrivandet på de högre nivåerna är i huvudsak ett arbete som före seminariebehandlingen bedrivs enskilt i kontakt med en handledare. Information om kursen och ev. kontakt med examinatorerna, som i de flesta fall är andra personer än handledarna, är därför inte lika lätt att få som för läskurserna.

Val av uppsatsämne för tilldelning av handledare sker via studentportalen 14/2-7/3 2019.

Att skriva kandidatuppsats

Att skriva magisteruppsats

Att skriva masteruppsats