Studieplan

Programmet är i huvudsak byggt på kursmoduler om 15 hp där studenterna läser 30 hp per termin över två år, med möjlighet att avsluta programmet efter ett år med en magisterexamen 60 hp. En del kurser omfattar 7,5 hp; några av dessa ges på halvfart. Första terminens studier är bundna. Under termin två och fyra ges du möjlighet att välja valbara kurser vid vår institution, eller studera vid andra institutioner vid Uppsala universitet eller vid andra universitet i Sverige eller utomlands. Under termin fyra har du också möjlighet att göra praktik i Sverige eller utomlands.

År 1, hösttermin

Den första terminen väljer du en en av tre inledande kurser (15 hp) – Governance and the State, International Politics och Politics of Development - som tillåter specialisering inom ämnet. Terminen avslutas med en färdighetskurs ”Methods” (15 hp). Metodkursen är obligatorisk och krävs för uppsatskursen.
Det är ett obligatoriskt moment på programmet att läsa en av de inledande kurserna. Observera att dessa kurser inte kan ersättas av en valbar kurs från andra terminen.

År 1, vårtermin

Till termin 2 väljer du kurser som ges vid vår institution som möjligör ytterligare fördjupning inom ett ämne eller en breddnig inom statsvetenskapen. Period 1 erbjuder följande kurser: Comparative Politics (15 hp), The State and Its Challenges: War and Migration (15 hp) och Welfare Politics in a Global Perspective (15 hp). Period 2 erbjuder följande kurser: European Integration (15 hp) och Political Sociology (15 hp), Reviewing Prior Research (15 hp). Tillfälle erbjuds också för de studenter som vill avsluta sina studer med en magisterexamen som då skriver en kortare uppsats (15 hp).

År 2, hösttermin

Termin 3 ägnas åt det självständiga examensarbetet som innebär att studenten författar ett examensarbete/ masteruppsats (30 hp). Innan du kan påbörja denna kurs måste du ha avslutat kursen Methods, 15 hp från första terminen samt ett antal andra kurser på masterprogrammet motsvarande minst 30 hp på avancerad nivå. För de studenter som väljer att inte skriva examensarbetet denna termin, erbjuds kurser vid vår institution eller vid andra institutioner vid Uppsala universitet.

År 2, vårtermin

Under utbildningens sista termin erbjuds du att söka praktik vid myndighet eller organisation i Sverige eller i utlandet. Här ges tillfälle till att praktisera kunskaper och färdigheter som utredare och få en inblick i den kommande arbetsmarknaden. Praktiken skapar en viktig koppling till arbetslivet och ökar studentens anställningsbarhet. Den ger också möjlighet att skapa kontakter och erfarenheter som kan vara viktiga efter avslutade studier.
För de studenter som väljer att inte göra praktik erbjuds även under denna termin möjlighet att författa det avslutande examensarbetet, eller välja kurser från termin 2:s utbud.

Obligatoriska och valbara kurser

För att summera, för det tvååriga Masterprogrammet ska studenten under den första terminen läsa en av de tre obligatoriska kurserna samt metodkursen; under den tredje eller fjärde terminen är uppsatskursen obligatorisk.
De övriga 60 hp är valbara varav minst hälften av dessa måste vara på avancerad nivå. För det ettåriga Masterprogrammet ingår obligatoriskt den första terminens kurser (samma som för det tvååriga programmet) samt uppsatskursen om 15 hp. De övriga 15 hp är valbara och kan vara på grundläggande nivå. De valbara kurserna i såväl det tvååriga som det ettåriga programmet kan läsas vid annan institution eller universitet i Sverige eller utomlands.