Om programmet

Master i statskunskap

Om programmet

Det övergripande målet för den breda statsvetenskapliga inriktningen är att ge studenten fördjupad förståelse för de centrala statsvetenskapliga begreppen, teorierna och metoderna. Utbildningen skall utveckla studentens förmåga till kritisk bedömning, självständig problemlösning samt insamling och behandling av komplext material. Studenten tillägnar sig därmed både teoretiska och praktiska kunskaper i att granska, bedöma och analysera politik och internationella förhållanden utifrån ett vetenskapligt perspektiv.
Programmet har en stark anknytning till den forskning som utförs inom institutionen. Studenten tillgodogörs nya forskningsrön inom ramen för de kurser som erbjuds och under utbildningens gång förväntas studenten både följa med och medverka i kunskapsutvecklingen inom det statsvetenskapliga forskningsområdet. Studenten ges fördjupade kunskaper om forskningsläget inom området som studeras med kunskapsöversikter och teoretiskt förankrade forskningsuppgifter. Det slutgiltiga examensarbetet ger också möjlighet att tillämpa avancerade statsvetenskapliga metoder och författa ett eget forskningsbidrag. Erfarenhet från praktiskt arbete erbjuds genom praktiktjänstgöring under en termin då studenten ges möjlighet att praktisera vid svenska eller utländska myndigheter eller organisationer.
Utöver ämnesbaserade kurser samt kurs i samhällsvetenskaplig metod ingår i programmet en termins skriftligt examensarbete som görs under utbildningens andra hälft (termin tre).