Statsvetenskapliga institutionen

MFS-stipendier

Minor Field Studies (MFS) är ett stipendieprogram som syftar till att öka svenska studenters intresse för globala frågor och erfarenheter att arbeta i ett utvecklingsland. Fältarbetet är under minst åtta veckor där du samlar in material till din kandidat- eller masteruppsats i statsvetenskap eller utvecklingsstudier.

MFS-stipendier på Statsvetenskapliga institutionen

MFS-stipendier 2017

På grund av osäkra budgetförutsättningar och förändrade villkor för det Sida-finansierade MFS-programmet har Universitets- och Högskolerådet låtit meddela att ansökningsomgången för MFS 2017-2018 är uppskjuten.

Under 2016 skedde en kraftig neddragning av programmet p g a omfördelningar inom den svenska biståndsbudgeten. Sidas förändrade finansieringsmöjligheter kommer under de närmaste åren också att innebära ändringar i villkoren inom programmet. Bl a kommer i fortsättningen inga ansökningar från enskilda institutioner utan endast en central ansökan per lärosäte att gälla. Det kan även bli aktuellt med förändrade bedömningskriterier. 

Vi hänvisar till universitetes Internationella kansli för mer information om detta.

Vad innebär MFS-stipendiet?

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat stipendieprogram som syftar till att öka svenska studenters intresse för globala frågor och erfarenheter att arbeta i ett utvecklingsland. Stipendiet på 27 000 kronor är ett bidrag till kostnader för fältarbete i ett utvecklingsland där du samlar in material till din kandidat- eller masteruppsats i statsvetenskap eller utvecklingsstudier. Fältarbetet ska vara minst åtta veckor långt. Stipendiet täcker kostnader för resa till och från UHR:s förberedelsekurs i Härnösand, resor till och från samt inom landet, kost och logi, omkostnader, mindre utgifter för handledare i fält, samt vaccinationer och eventuell hälsokontroll.

MFS kan sökas för fältarbete i de länder som klassificeras som utvecklingsländer enligt OECD/DAC (med undantag för kolumn 5 "High Income Countries and Territories"); vilket innebär de flesta länder i Afrika, Asien, Latinamerika och sydöstra Europa. Här hittar du en fullständig lista över möjliga MFS-länder.

MFS på Statsvetenskapliga institutionen riktar sig till dig som ska skriva kandidat-  eller masteruppsats i statsvetenskap eller utvecklingsstudier. Uppsatsen ska vara relevant för det ämne du läser samt ha relevans för utvecklingsfrågor. En hel del ämnen är därmed möjliga att undersöka i en MFS-uppsats; demokratisering, mänskliga rättigheter, förvaltning, korruption, ‘good governance’, civilt samhälle, genus, konflikt(hantering), jordbrukspolitik, politisk mobilisering etc.

Ansökan och behörighet

Vem är behörig att söka MFS-stipendium? Vad ska ansökan innehålla och hur går ansökningsprocessen till?

Ansökan och behörighet

Skriva MFS-uppsats

Vad innebär det att skriva MFS-uppsats? Hur går det till rent praktiskt? Vilka förberedelser måste göras?

Här hittar du listor över alla godkända MFS-uppsatser som ventilerats vid Statsvetenskapliga institutionen i ämnena Statsvetenskap och Utvecklingsstudier

Att skriva MFS-uppsats