Efter utlandsstudier

Tillgodoräknande av kurser

Kurser som Du läst vid utländska universitet kan Du oftast tillgodoräkna i en examen vid Uppsala universitet. Det innebär i princip att de ”översätts” till kurser eller delkurser som ingår i Uppsala universitets kursutbud. Det finns ett antal faktorer att ha i åtanke när det gäller detta:

Poängen från dina studier utomlands hamnar inte automatiskt i LADOK!. Du måste ansöka om tillgodoräknande.

Kurser lästa utomlands måste inte tillgodoräknas, om Du inte behöver de i Din examen. De betyg (s k transcripts) Du får vid ett utländskt universitet gäller även i Sverige, t ex för att få CSN, eller när Du senare söker jobb.

När Du väljer kurser vid ett utländskt lärosäte bör Du kontrollera med koordinatorn för utbytesstudier, om de godkänns av statsvetenskapliga institutionen. Det är värt att tänka på att handläggningen av en sådan förfrågan kan ta lite tid, och att uppgifter om tillgodoräknande som Du fått i förväg, dvs innan dokumentationen över resultaten finns och en verklig prövning kan ske, inte är juridiskt bindande.

Om Du under utlandsvistelsen av olika anledningar väljer att läsa andra kurser än Du från början tänkt, är det viktigt att ta kontakt med oss, för att försäkra dig om att ett ev förhandsbesked om tillgodoräknande fortfarande stämmer.

På kandidatnivån tillgodoräknas kurser motsvarande statskunskap eller utvecklingsstudier oftast till hel kurs, i första hand till B-kursen i statskunskap/utvecklingsstudier. En total innehållsmässig överensstämmelse med institutionens kurser är inte nödvändig/möjlig. 

I vissa fall kan kurser även tillgodoräknas som enstaka delkurser i våra ämnen. 

Det går även att läsa mer än A, B och C i våra ämnen. Det tillgodoräknas då som "x antal poäng i statskunskap eller utvecklingsstudier, på grundläggande nivå”.

På masternivån tillgodoräknas kurser lästa utomlands endast till "x antal poäng i statskunskap/utvecklingsstudier, på avancerad nivå”.

Vi kan för närvarande vid tillgodoräknanden inte registrera några betyg i Ladok. Tänk dock på att Du kan använda orginalbetygen från utländska universitet, t ex när Du söker jobb eller andra utbildningar.

Ansökan om tillgodoräknanden

Vid statsvetenskapliga institutionen tillgodoräknas endast utlandsstudier i statskunskap och utvecklingsstudier. För att kunna tillgodoräkna dina kurser ska du ansöka om detta hos statsvetenskapliga institutionen på särskild blankett.
Ladda ner blankett.

Ett officiellt studieintyg över avklarade kurser i original (återfås efter avslutad handläggning) eller som vidimerad kopia skall bifogas ansökan, och vid behov även kursbeskrivningar samt beskrivningar över det utländska universitetets betygssystem, kursernas längd och nivå.

Kurser i nationalekonomi eller juridik tillgodoräknas vid nationalekonomiska institutionen resp juridiska fakulteten. Allting annat (t ex språk, historia, freds- och konfliktsstudier, m m) tillgodoräknas vid universitetets examensenhet

Tänk på att att innan Du reser hem från utlandsstudierna se till att få med intyg över avslutade kurser (om så är möjligt), och annat material, som kursplaner etc. Det kan vara svårare och ta avsevärt längre tid att få sig tillsänt sådana handlingar i efterhand.

Det kan ta tid att få svar på sin ansökan om tillgodoräknande, bl a beroende på stora olikheter i utbildningssystemen. I vissa fall krävs även samråd med universitetets examensenhet. Man bör därför ansöka i god tid innan det är dags att söka till nya kurser eller att ta ut examen.

CSN

Om du har fått studiemedel från CSN under dina studier utomlands är det viktigt att du skickar in dina studieresultat till dem. Har du tagit studiemedel för en termins studier på heltid vill CSN ha ett betygsutdrag där du uppvisar minst motsvarande 22,5 högskolepoäng. Observera att du måste göra detta oavsett om du tillgodoräknar dina studier vid Uppsala universitet eller ej.

Läs om CSN

Reseberättelse

Vid hemkost ska du lämna in en reseberättelse till statsvetenskapliga institutionen. Reseberättelsen kan med fördel innehålla egna erfarenheter om kurserna du har läst, universitetet och staden. Ge gärna praktiska tips för dem som kommer att åka till det aktuella universitetet i framtiden.

Kursanmälan till terminen efter hemkomsten

Anmälan till kurser på terminen efter hemkomsten till Uppsala görs under utlandsstudieterminen. Anmälan görs via webben på www.studera.nu. Anmälan sker före 15 april för höstterminen respektive 15 oktober för vårterminen.