Efter utlandsstudier

Tillgodoräknande av kurser

Utlandsstudierna innebär att man följer ett antal kurser som ges vid ett utländskt universitet. När du väljer kurser ska du utgå från vad du behöver och vill. Faktorer att ha i åtanke är att kurserna ska ligga på lämplig nivå, passa din utbildning och tillsammans utgöra heltidsstudier. Var beredd på att det tar tid att sätta sig in i partneruniversitetets studiesystem och hitta i deras kurskataloger. Detta är något som du måste göra på egen hand. 

Huvudprincipen för utlandsstudierna är att kurser som tenterats vid det utländska universitetet kan tillgodoräknas i examen vid Uppsala universitet. Kontakta koordinatorn för utbytesstudier för att stämma av att de kurser du planerar att läsa kommer att godkännas av statsvetenskapliga institutionen.

Ofta händer det umder en utlandsvistelse att man av olika anledningar väljer andra kurser än man från början tänkt läsa. Det är då viktigt att hålla kontakt med hemmainstitutionen för att försäkra sig om att ev förhandsbesked om tillgodoräknande fortfarande stämmer. 

Uppgifter om tillgodoräknande som man fått i förväg, dvs innan dokumentationen över resultaten finns och en verklig prövning kan ske, är inte juridiskt bindande.

Om du har läst kurser som motsvarar en hel kurs, d.v.s. B-, C- eller D-kurs, registreras denna kurs i UPPDOK (studiedokumentationssystemet). Någon omräkning av betyg till de betygskalor som tillämpas vid Uppsala universitet görs inte.

Om du läst kurser som motsvarar delar av en kurs registreras denna som antingen "poäng på kursen" eller "x antal poäng" i statskunskap. Observera att C-, magister- eller masteruppsatserna aldrig kan ersättas av kursstudier eller av kortare "papers/essays".

Ansökan om tillgodoräknanden

För att kunna tillgodoräkna dina kurser i utvecklingsstudier eller statskunskap efter hemkomsten ska du ansöka om detta hos statsvetenskapliga institutionen på särskild blankett. Poängen från dina studier utomlands hamnar alltså inte automatiskt i studiedokumentationssystemet!
Ladda ner blankett.

Tenterade kurser ska styrkas med "Transcript" i original eller vidimerade kopior fran det utländska universitetet, kursbeskrivningar samt beskrivningar över universitetets betygssystem, kursernas längd och kursernas nivå.

Tänk på att att innan Du reser hem från utlandsstudierna se till att få med intyg över avslutade kurser (om så är möjligt), och annat material, som kursplaner etc. Det kan vara svårare och ta avsevärt längre tid att få sig tillsänt sådana handlingar i efterhand.

Det kan ta tid att få svar på sin ansökan om tillgodoräknande, bl a beroende på stora olikheter i utbildningssystemen. I vissa fall krävs även samråd med universitetets examensenhet. Man bör därför ansöka i god tid innan det är dags att söka till nya kurser eller att ta ut examen.

CSN

Om du har fått studiemedel från CSN under dina studier utomlands är det viktigt att du skickar in dina studieresultat till dem. Har du tagit studiemedel för en termins studier på heltid vill CSN ha ett betygsutdrag där du uppvisar minst motsvarande 22,5 högskolepoäng. Observera att du måste göra detta oavsett om du tillgodoräknar dina studier vid Uppsala universitet eller ej.

Läs om CSN

Reseberättelse

Vid hemkost ska du lämna in en reseberättelse till statsvetenskapliga institutionen. Reseberättelsen kan med fördel innehålla egna erfarenheter om kurserna du har läst, universitetet och staden. Ge gärna praktiska tips för dem som kommer att åka till det aktuella universitetet i framtiden.

Kursanmälan till terminen efter hemkomsten

Anmälan till kurser på terminen efter hemkomsten till Uppsala görs under utlandsstudieterminen. Anmälan görs via webben på www.studera.nu. Anmälan sker före 15 april för höstterminen respektive 15 oktober för vårterminen.