Lika Vilkor

Statsvetenskapliga institutionen verkar för att alla anställda och studenter bemöts med respekt och ges möjlighet att arbeta och bedriva studier på lika villkor oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller social bakgrund.

Institutionen har en ny Lika villkorsplan 2016-2017 som noterar mål och åtgärder utifrån de olika diskrimineringsgrunderna. I detta dokument ingår också institutionens Jämställdhetsplan 2015-2017, där du kan du läsa mer om mål och åtgärder rörande jämställdhetsfrågor på institutionen. Planen uppdateras utifrån det bevakningsarbete som gjordes kring den gamla planen. Relaterat till Lika villkorsplanen finns dock en Likabehandlingsplan för studenter, med ett särskilt fokus på studenters rätt till lika behandling.

I de fall studenter eller anställda drabbas av sexuella trakasserier finns en lokal handlingsplan, se Handlingsplan mot sexuella trakasserier.

Därutöver finns ett antal riktlinjer centralt på universitet som är av nytta och som reglerar lika villkorsfrågor på institutionen. I föräldrapolicyn kan du läsa om hur universitetet vill bidra till att göra det möjligt att kombinera arbetsliv eller studier med föräldraskap. På Uppsala universitet finns riktlinjer för studenternas arbetsvillkor som tar upp vilka krav du kan ställa på bland annat fysisk och psykosocial arbetsmiljö, kursplaner och scheman, studentinflytande och undervisning, se Regler och rättigheter för dig som är student

Om du har en funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få stöd under din studietid på universitetet:
Funktionsnedsättning/Studenter
Funktionsnedsättning/Doktorander

På Institutionen finns en studievägledare för studenter med funktionsnedsättning.

Lika villkor bland Studenter vid Statsvetenskapliga Institutionen 2016

Under perioden 27 april till 20 maj 2016 genomfördes en undersökning bland våra studenter av Lika Villkorskommittén vid Statsvetenskapliga institutionen. Fokus för frågorna rör de teman som påtalas i Lika Villkorsplanen. Resultatet av undersökningen kan du läsa mer om här.

Kommittén för Lika villkor

Olle Folke, ordförande i kommittén
Malin Alsing, T/A-representant
Oscar Almén, representant för forskare och lärare
Joakim Palme, representant för professorer
Hanne Gewecke, studentrepresentant
Jakob Stone, studentrepresentant
Sofia Helander, doktorandrepresentant
David Ekstam, doktorandrepresentant

Kontakt
Jamstalldhetsombudet@statsvet.uu.se